Printer Friendly Version Овера докумената @ 18 September 2012 01:34 PM

 Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

 Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Азербејџан је, као и Србија, потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа, према којој је јавна исправа оверена печатом  ”Apostille”    подобна за употребу у свим државама потписницама Хашке конвенције. 
Овера печатом ”Apostille”  врши се искључиво од стране надлежних органа који се налазе у земљи у којој је издата јавна исправа.
Оверу печатом ”Apostille” докумената издатих у Србији врши основни суд надлежан за територију седишта органа  који је такву исправу издао, односно, оверио потпис на приватној исправи (изјави, пуномоћју и др).
 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.